Home

Over het steunpunt

VVSG komt op voor kinderopvang
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen voor jou wellicht een vertrouwde organisatie. De VVSG zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Zij komt op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden. Naast belangenbehartiging is de ondersteuning van en dienstverlening aan de leden een kerntaak voor de VVSG.
Met het Steunpunt Kinderopvang wil de VVSG de belangen van de lokale besturen blijven verdedigen, de ondersteuning aan verantwoordelijken kinderopvang versterken en zo inzetten op efficiëntie en competentieverhoging. De VVSG wil ook een stevig netwerk van lokale mandatarissen en verantwoordelijken geïnteresseerd in kinderopvang opzetten.

Het Steunpunt Kinderopvang is er voor jou
Wie binnen een lokaal bestuur geïnteresseerd is in kinderopvang, kan deelnemen aan en terugvallen op het Steunpunt Kinderopvang.

Focus van het Steunpunt Kinderopvang ligt op:

belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de lokale besturen.
Jaarlijks betalen een groot aantal lokale besturen een lidgeld aan de VVSG om deze belangenbehartiging mogelijk te maken. Interesse om ook lid te worden? Hier vind je het aansluitingsformulier. Mail naar ann.lobijn@vvsg.be;
- ondersteuning en begeleiding van de verantwoordelijken. Deze intensieve ondersteuning is mogelijk dank zij de middelen werkdrukvermindering van de diensten voor onthaalouders (samenwerkingsverband vzw VVSG-DVO en vzw DIVOPRA) en de VIA 4-middelen managementondersteuning.

Het Steunpunt Kinderopvang verdedigt de belangen van de lokale besturen inzake kinderopvang, formuleert duidelijke standpunten, geeft mondelinge en schriftelijke antwoorden op vragen van mandatarissen en leidinggevenden van lokale besturen, organiseert informatievergaderingen, maakt duidelijke teksten en modeldocumenten op, organiseert vorming en regionale ondersteuningspunten en maakt ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen mogelijk.
Naast de regionale ondersteuning aan verantwoordelijken in diensten voor onthaalouders, georganiseerd door lokale besturen, komt er nu ook regionale ondersteuning van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven. Zwaartepunt van deze ondersteuning wordt het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid, naast de meer algemene ondersteuning over de dagelijkse werking van een kinderopvangvoorziening. Op termijn wil de VVSG met het Steunpunt Kinderopvang de Pedagogische Ondersteuningsorganisatie van de openbare kinderopvang worden. De regionale ondersteuning aan verantwoordelijken van kinderdagverblijven en IBO's is mogelijk dankzij de inzet van de VIA 4-middelen managementondersteuning. 

Behalve in regionale ondersteuning worden de VIA 4-middelen ook geïnvesteerd in expertise in het financiële beleid, het personeelsbeleid en in technische aspecten zoals voedselveiligheid en infrastructuur in een kinderopvangvoorziening. Binnenkort kan je dus bij de VVSG zowel terecht voor planadvies, als voor advies bij het uitrollen van de nieuwe gids voedselveiligheid of over het financieel beleid. Maar de VVSG werkt ook aan een instrument om op termijn verschillende aspecten van de werking (zoals personeelsaantallen, uitgaven en ontvangsten, openingsuren of prestaties) te vergelijken met andere lokale besturen. Dit is een overzicht van alle medewerkers van Steunpunt Kinderopvang.

VIA 4-akkoord publieke sector
De werkgeversorganisatie VVSG vzw, de drie representatieve vakorganisaties (ACV-OD, ACOD en VSOA) en de Vlaamse Regering als subsidiërende overheid hebben in 2013 een akkoord bereikt over het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit- / non-profitsectoren in de publieke sector (VIA 4) voor de periode 2011 tot 2015.
De VIA-sectoren (publiek en privaat) zijn goed voor zo’n 107.923,84 door Vlaanderen gesubsidieerde VTE die aan het werk zijn in onder andere de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de kinderopvang, de bijzondere jeugdzorg, de voorzieningen voor personen met een handicap en de vrijetijdsdiensten. 18,33% daarvan werkt in de openbare sector. Voor het totale pakket aan maatregelen in de private en openbare socialprofit- en non-profitsector is binnen het VIA4 een budget vrijgemaakt voor uitbreiding, kwaliteitsverbetering en koopkracht.
Concreet wordt dit budget, voor de publieke sector, besteed aan managementondersteuning of ondersteuning en begeleiding van de verantwoordelijken in de openbare voorzieningen kinderopvang, aan vorming, training en opleiding en aan de verhoging van de koopkracht van de medewerkers tewerkgesteld in de openbare VIA-diensten.
Met het budget vorming kunnen begeleiders in de kinderopvang zonder kwalificatie met behoud van loon en tijdens de werktijd in het volwassenenonderwijs de opleiding begeleider kinderopvang volgen. De kosten van de vervanging van de medewerker worden gedragen door GSD-V. Dit zal effecten hebben op de instroom en de doorstroom in de sectoren.
Daarnaast zullen binnen Diverscity minivormingen ontwikkeld worden voor specifieke thema’s waarmee diensten kinderopvang dan zelf aan de slag kunnen.
Daarnaast dient het budget ook voor de koopkrachtverhoging van de medewerkers. De lokale besturen kunnen de ter beschikking gestelde middelen voor hun bestuur investeren in een verhoging van de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques van de personeelsleden in de VIA-diensten.

VIA 4-managementondersteuning
Het VIA 4-akkoord en vooral de middelen managementondersteuning zijn bedoeld om de voorzieningen kinderopvang te versterken, zowel op het niveau van het management (professionalisering, een performant HR-beleid), als in hun dienstverlening (kwaliteit en efficiëntie). Het versterkt zo de positie van de openbare kinderopvang.